Reptes

REPTES DE FUTUR


Barcelona, 15 de setembre 2009.

L’objectiu primordial de la Xarxa 0-18 de centres públics de Nou Barris és ajudar a donar resposta a les necessitats educatives del conjunt de la població del Districte, tal i com ho ha fet sempre.

Els centres públics hem estat, som i volem seguint sent el pal de paller de l’educació en els nostres barris i referents en la qualitat i l’excel•lència del sistema educatiu.

En aquest sentit, els objectius que ens hem plantejat de cara al futur són:

Fomentar i garantir la comunicació en el pas de l’alumnat entre les etapes educatives.

Treballar en xarxa per tal de facilitar la coordinació entre etapes i la continuïtat dels projectes i dels aprenentatges.

Recolzar els projectes de centre, que són la garantia d’una pluralitat d’oferta dins del marc d’una escola inclusiva.

Fomentar la divulgació i el coneixement de les bones pràctiques, on el Districte és capdavanter, en la recerca de l’excel•lència.

Garantir l’equitat tot reforçant la cohesió social i la millora dels aprenentatges per a tot l’alumnat.

Promoure l’ús social dels espais escolars com a pas en la participació i integració en la xarxa urbana d’entitats.

Participar en l’aplicació del nou model de descentralització, que tindrà un pes molt important en la gestió educativa.

Les actuals circumstàncies econòmiques i socials així com els canvis en el sistema educatiu els volem veure, des dels centres públics i des dels serveis educatius que ens fan costat i treballen amb nosaltres, no com una amenaça sinó com una oportunitat per a la millora. Tal com han explicat les meves companyes, l’escola hi ha posat i hi posarà tots els seus esforços com ha fet sempre, però cal que les administracions i els serveis que depenen tant de la Generalitat, del Consorci com del Districte ens facin costat. Com diu José Antonio Marina: “per educar fa falta tota la tribu”. Per tant, és el conjunt de la comunitat i de les institucions les que han de fer també seus els objectius dels centres educatius, tot recolzant les seves propostes i les seves iniciatives.

No tots els territoris del país ni tots els districtes de la ciutat tenen les mateixes necessitats ni les mateixes problemàtiques. Cal diferenciar-les i defugir del “café para todos”. En aquest sentit, hem demanat des de fa temps un tractament diferenciat en recursos econòmics, serveis, fórmules d’organització i visualització de la nostre feina, però no ho hem aconseguit encara.

Finalment, volem agrair a l’Honorable Conseller la seva presència en l’acte d’inauguració del curs 2009-2010, fet que considerem un recolzament a la nostre tasca, però també li volem demanar una entrevista per poder-li explicar amb més detall les nostres propostes, els nostres projectes i les nostres necessitats, conjuntament amb els representants del Consorci i del Districte.


Moltes gràcies.

Intervenció del Sr. Andreu Varela

Director de l’IES Flos i Calcat

Representat dels instituts de Secundària