Documents

10 QÜESTIONS A RESOLDRE PER LES DIFERENTS ADMINISTRACIONS AMB COMPETÈNCIA EDUCATIVA AL DISTRICTE DE NOU BARRIS:

1. MATRICULACIÓ:

- Cóm es pot garantir la real i equitativa distribució de l’alumnat a tots els centres sostinguts amb fons públics?

- És possible crear una oficina d’atenció a les famílies en el propi districte que canalitzi les demandes i necessitats d’escolariotzació a través d’una comissió tècnica (Serveis Socials, EAP i Inspecció), que faci un primer diagnòstic, derivi la família al centre més adient i els faciliti tota la informació pertinent?

2. PROBLEMÀTICA SOCIAL:

- Quines mesures s’adoptaran per tal de garantir que es cobreixen les necessitats d’atenció de la població actual des dels Serveis Socials? Es contemplen les necessitats d’ampliació de professionals ( assistents socials, educadors socials, educadors de carrer,...)?

- S’adoptaran mesures per unificar els criteris d’actuació ( perfil de l’usuari, ajuts econòmics, seguiment de les famílies fora del centre educatiu, col.laboració) dels professinals de tots els centres de Serveis Socials?

- Quines mesures es pendran, amb implicació de diferents estaments competents, per abordar l’absentisme escolar?

- Quines mesures es pendran des de les diferents Administracions per garantir que cap alumne/a sigui discriminat en el seu procés d’escolarització (adquisició de llibres i material escolar, participació a les sortides i activitats complementàries, ...)per qüestions econòmiques?

- Com es donarà resposta a les necessitats reals de la població escolar que passen sols el temps fora escola per manca de medis econòmics per fer front als costos del menjador escolar i/o les activitats extraescolars?

- Quines mesures es contemplen per donar resposta al nou context social del districte donat per la incorporació de grups provinents de cultures diverses que han de conviure entre ells i amb la població autòctona? Es contempla la figura del mediador cultural?

- Com està prevista la regulació de la seguretat dels entorns dels centres educatius, tant pel que fa a la neteja i conservació com a la prevenció i resolució de conflictes (drogadicció, violència, ...)?

3. EQUIPAMENTS:

- Es garanteix la necessària intervenció del les Administracions competents per tal de donar a l’alumnat dels centre públics la possibilitat de fer la seva escolarització en instal.lacions dignes (construccions noves, manteniment i neteja)?

Nou Barris, febrer 2006

XARXA EDUCATIVA PÚBLICA DE NOU BARRIS


Aquest camí iniciat ara ja fa 10 anys per l’escola pública del nostre Districte amb trets d’identitat comuns, doncs estem parlant d’una escola integradora, participativa, innovadora i arrelada a l’entorn, ens ha permès avançar amb la voluntat ser un lloc de trobada de tots els membres de la comunitat educativa, així com desenvolupar estratègies de gestió per fer front als reptes de la societat.

Amb la complicitat de les Administracions volem arribar a desenvolupar un model de gestió integral de centres públics des del territori.

Aquest territori, el Districte de Nou Barris, amb identitat pròpia, amb característiques diferenciades d’altres per la seva composició social, per la seva història, per la seva dinàmica associativa; entenem precisa d’un tractament específic per donar respostes a les seves necessitats tot i aprofitant les oportunitats que ofereix, totes elles ben identificades des dels diferents agents socials i, per descomptat des dels centres educatius, amb la finalitat de mantenir la cohesió social del territori.

El treball fet fins el dia d’avui ha estat sempre amb un objectiu clar: el bo i millor pels nens i les nens, pels nois i les noies de les famílies que han dipositat en nosaltres la confiança de l’educació dels seus fills i filles, sense les quals no tindria sentit la nostra feina.

En aquest sentit hem anat desenvolupant diverses actuacions al llarg del temps, algunes d’elles puntuals i d’altres amb continuïtat des del seu inici:

- les campanyes de promoció amb el logotip de la Xarxa a les pancartes dels centres

- la celebració d’actes i jornades per la comunitat educativa, com ara aquest d’inauguració de curs, que enguany recuperem, o la jornada anual amb la gent gran

- l’elaboració del manifest on es recullen aquells aspectes més destacats de la realitat dels nostres centres i en base al qual orientem el nostre treball,

- l’impuls i col•laboració en els plans d’entorn

- la presència en òrgans de participació, sobretot a partir del reconeixement per part de Districte , de la Xarxa Educativa Pública de Nou Barris 0-18 com a entitat educativa, amb representació al Consell Escolar de Districte i també al Consell Directiu del Projecte Educatiu de Ciutat.

Tot això ens ha portat avui a tenir un alt grau de confiança entre els centres i els Serveis Educatius, ja que gràcies al treball fet fins ara ens coneixem millor, col•laborem, compartim neguits, problemes i també il•lusions; hem creat un sentit de pertinença important, sentit de pertinença que volem transmetre al nostre alumnat desenvolupant actituds de ciutadania activa.

No oblidem però que per aquest treball hem necessitat i necessitem la complicitat de les Administracions, educatives i no educatives, per la qual cosa agraïm en nom de tota la comunitat educativa, mestres, famílies, alumnat, la presència en aquest acte del Sr. Conseller d’Educació , del gerent del Consorci i l’hospitalitat de la Sra. Regidora del Districte, entenent amb aquest reconeixement, la voluntat d’acompanyar-nos en aquesta tasca.

Barcelona, 15 de setembre de 2009
Intervenció de la Sra. Isabel Sánchez
Directora del CEIP Àgora
Representat dels centres de Primària